Právní služby

Obchodní právo

Právní služby v oblasti obchodních společností a družstev i obchodních závazkových vztahů.

Občanské právo

Právní služby v obvyklých i neobvyklých životních situací, včetně závazkových vztahů.

Pracovní právo

Právní služby v oblasti vzniku a zániku pracovněprávních vztahů a jejich naplňování.

Mediální právo a reklama

Právní služby v oblasti fungování médií, včetně reklamy a v oblasti dopadů na práva třetích osob.

Autorské právo a nehmotné statky

Právní služby v oblasti autorských děl a jiných nehmotných statků.

Nemovitosti

Právní služby v oblasti nakládání s nemovitostmi a v oblasti výstavby.

Náhrada škody

Právní služby v oblasti náhrady škody na majetku i na zdraví.

Máte zájem o naše služby?

Obchodní právo

Právní služby v oblasti obchodních společností a družstev i obchodních závazkových vztahů.

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti obchodního práva zejména následující právní služby:

  • právní poradenství při zakládání, fungování a přeměnách obchodních společností a družstev
  • převody obchodních podílů, změny osob ve statutárních orgánech
  • zvýšení a snížení základního kapitálu obchodní společnosti
  • úpravy zakladatelských dokumentů (společenská smlouva, stanovy)
  • zastupování společníků, akcionářů na valných hromadách
  • právní audity obchodních společností
  • příprava ready-made společností
  • komplexní poradenství pro družstva (změny stanov, převody členských práv a povinností, účast na členských schůzích)
  • řešení sporů z titulu nekalé soutěže – klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, srovnávací reklama.
  • příprava smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva a další), všeobecných obchodních podmínek a dalších dokumentů v oblasti obchodních závazkových vztahů (například objednávek, reklamačních řádů)
  • právní analýza již uzavřených smluv
  • zajištění závazků (smluvní pokuta, ručení, uznání závazku, bankovní záruka)
  • vymáhání pohledávek a dalších nároků, včetně nároků směnečných
  • právní zastoupení před soudy v obchodněprávních věcech
  • příprava insolvenčních návrhů a zastupování v insolvenčních řízeních

Občanské právo

Právní služby v obvyklých i neobvyklých životních situací, včetně závazkových vztahů.

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti občanského práva zejména následující právní služby:

  • právní konzultace v občanskoprávních věcech, právní rozbory, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky
  • příprava smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouvy o díla a jiné občanskoprávní smlouvy) a dalších dokumentů
  • právní posouzení již uzavřených smluv
  • zajištění závazků (smluvní pokuta, uznání dluhu, ručení)
  • postoupení pohledávky, převzetí dluhu
  • uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky
  • vypořádání či změny rozsahu společného jmění manželů
  • podílové spoluvlastnictví (řešení sporů mezi spoluvlastníky, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví)
  • řešení sporů vyplývajících z vlastnictví věci (žaloby na vydání věci, sousedské spory)
  • věcná břemena, zástavní práva – příprava zástavních smluv, realizace práv zástavních věřitelů
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
  • práva spotřebitelů
  • vymáhání pohledávek a dalších nároků
  • ochrana osobnosti
  • advokátní úschova peněžních prostředků a listin
  • komplexní poradenství pro spolky, fundace (zápis do veřejného rejstříku, vypracování a úpravy stanov)

Pracovní právo

Právní služby v oblasti vzniku a zániku pracovněprávních vztahů a jejich naplňování.

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti pracovního práva zejména tyto právní služby:

  • právní služby v souvislosti se vznikem a skončením pracovního poměru a vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, příprava listin v souvislosti s ukončením pracovněprávních vztahů.
  • právní služby v souvislosti s naplňováním pracovněprávních vztahů – změny pracovního poměru, pracovní doba, překážky v práci, dovolená.
  • nároky zaměstnanců a zaměstnavatelů v průběhu pracovněprávních vztahů a v souvislosti s jejich skončením – nároky na příplatky ke mzdě, nároky na náhradu škody, odstupné.
  • příprava vnitřních předpisů zaměstnavatele.
  • zastupování v pracovněprávních sporech.
  • zastupování při jednání s inspektoráty práce a úřady práce.

Mediální právo a reklama

Právní služby v oblasti fungování médií, včetně reklamy a v oblasti dopadů na práva třetích osob.

Advokátní  kancelář poskytuje právní služby  v oblasti elektronických, internetových i tištěných médií a reklamy (obchodních sdělení):

   • Komplexní poradenské  a právní služby vydavatelům periodického tisku, provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání, provozovatelům zpravodajských serverů, zpravodajským a mediálním agenturám
   • Právní služby související s uplatňováním svobody projevu  a právem na informace
   • Řešení sporů  na  ochranu  osobnosti, ochranu  osobních údajů a  pověst  právnických osob
   • Uplatňování právních prostředků ochrany upravujících  hromadné sdělovací prostředky (právo na odpověď, právo na dodatečné sdělení)
   • Poradenství související  s formou a obsahem reklamy, sponzoringem, teleshoppingem  a product placement
   • Posuzování reklamních kampaní a spotřebitelských soutěží
   • Řešení sporů  při střetu práv  souvisejících s reklamní kampaní – autorská práva, ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů, nekalá soutěž
   • Příprava smluv  a dokumentů  týkajících se mediálních služeb a reklamy

Autorské právo a nehmotné statky

Právní služby v oblasti autorských děl a jiných nehmotných statků (zejména ochranných známek).

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti nehmotných statků, jak autorských práv, tak práv průmyslových:

 • Poradenské a konzultační služby v oblasti autorského práv a práv s ním souvisejících.
 • Poskytování poradenských služeb autorům, nakladatelů , výkonným umělcům, tvůrcům audiovizuálních děl, osobám podnikajících v IT, také výrobcům záznamů autorských děl a pořizovatelům databází.
 • Vypracování licenčních a dalších smluv a dokumentů.
 • Vypracování právních rozborů a odborných posudků.
 • Zastupování klientů při mimosoudním i soudním řízení a v jednání s kolektivními správci.
 • Poskytování právních služeb v oblasti práv k doménovým jménům.
 • Poskytování komplexních služeb v souvislosti s registrací ochranných známek, užitných vzorů a patentů.
 • Zastupování oprávněných osob ve správním a soudním řízení.

Nemovitosti

Právní služby v oblasti nakládání s nemovitostmi a v oblasti výstavby

Advokátní kancelář poskytuje v oblasti nakládání s nemovitostmi a výstavby zejména následující právní služby:

  • komplexní právní poradenství při převodech vlastnického práva k nemovitostem, tj. při pořízení, prodeji nebo darování nemovitosti – příprava kupních a darovacích smluv, advokátní úschova finančních prostředků
  • právní audity nemovitostí při jejich nabývání
  • poradenství spojené s výstavbou nemovitostí – smlouva o výstavbě, prohlášení vlastníka, smlouvy o (půdní) vestavbě/nástavbě ve stávajících nemovitostech
  • právní služby spojené s realitní činností
  • poradenství pro bytová družstva – převody bytů do osobního vlastnictví
  • právní poradenství při správě nemovitostí
  • poradenství pro společenství vlastníků jednotek
  • pronájem nemovitostí – příprava nájemních a podnájemních smluv, ukončení nájemních smluv, vymáhání nájemného
  • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem, vztahy mezi spoluvlastníky při nakládání s nemovitostí, řešení sporů mezi spoluvlastníky, vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů
  • právní pomoc při výstavbě či rekonstrukci nemovitostí – smlouvy o dílo, uplatnění nároků z vad díla
  • věcná břemena – jejich zřízení, spory z věcných břemen
  • zástavní práva k nemovitostem – příprava zástavních smluv, realizace práv zástavních věřitelů
  • sousedská práva – řešení sporů s vlastníky sousedních nemovitostí
  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
  • jednání s katastrálními úřady

Náhrada škody

Právní služby v oblasti náhrady škody na majetku i na zdraví.

Právní služby v oblasti náhrady škody mohou být poskytovány ve prospěch poškozených či osob odpovědných. Advokátní kancelář poskytuje v oblasti náhrady škody (na majetku nebo na zdraví), event. vydání bezdůvodného obohacení, zejména tyto právní služby:

  • prevence vzniku škody
  • právní služby po vzniku nároku na náhradu škody
  • nároky na náhradu škody (či event. satisfakce) vůči státu při nezákonném rozhodnutí nebo nesprávném úředním postupu
  • pracovní úrazy a nemoci z povolání
  • bezdůvodné obohacení
  • zastupování ve sporech o náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení

Máte zájem o naše služby?